MIDAS-DMS (Document Management System)  

MIDAS-DMS

Document Management System

ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์  

ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ เป็นระบบควบคุมหนังสือรับเข้า – ส่งออก และรายงานการประชุม และสามารถส่งต่อให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องได้ สามารถแนบเอกสารในรูปแบบ File ต่างๆ ได้

 

DMS.png

1. ฟังก์ชั่นการทำงานหลักของระบบมีดังนี้

1.1 การรับหนังสือเข้า  บันทึกรับหนังสือ/เอกสารเข้าจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทั้งภายนอกและภายใน โดยหน่วยงานสารบรรณกลางขององค์กร โดยระบุข้อมูลที่สำคัญเช่น หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเรื่อง สำเนาถึง หนังสือลงวันที่ ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็ว ชั้นความลับ เป็นต้น

 • การส่งต่อหนังสือเข้า  สามารถทำส่งต่อหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้   กรณีที่เป็นหนังสือเวียน สามารถส่งต่อไปหลาย ๆ หน่วยงานพร้อมกันได้
 • การรับทราบหนังสือเข้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามาารถรับทราบหนังสือเข้าของตนเอง และดำเนินการต่อ เช่นรับทราบ ดำเนินการ หรือ อนุมัติ เป็นต้น
 • เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง สามารถตรวจสอบสถานะหนังสือที่ส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ว่ารับทราบ หรือดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่
 • พิมพ์ทะเบียนหนังสือรับเข้าได้

1.2 การส่งหนังสือออก

 • บันทึกรายการหนังสือส่งออกและแนบเอกสารส่งไปยังเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางได้
 • เมื่อหนังสือถูกส่งออกเรียบร้อยแล้ว ให้ปรับสถาะนเป็นปิดเรื่อง
 • เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือส่งออก สามารถสอบถามข้อมูลรายการหนังสือส่งออกได้ โดยไม่ต้องไปค้นจากแฟ้มต้นฉบับ
 • พิมพ์ทะบียนหนังสือส่งออกได้

1.3 ต้นแบบทางเดินเอกสาร  สามารถกำหนดต้นแบบทางเดินเอกสารสำหรับหนังสือเข้าแบบต่าง ๆ ได้

1.4  การบันทึกงานประชุม

 • เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้
  • ข้อมูลคณะกรรมการ/คณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม
  • ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมทั้งผู้ร่วมประชุมที่มาจากหน่วยงานภายนอก
  • หัวข้อเรื่องที่ประชุม รายละเอียดย่อที่ประชุม
  • เอกสารแนบประกอบการประชุมต่าง ๆ
 • สามารค้นหารายการประชุมจาก ชื่อคณะกรรมการ หรือจากคำค้นหาที่ชื่อหรือรายงานการประชุม หรือ ช่วงเวลาที่ประเชุมได้
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยไม่ต้องเปิดแฟ้มเอกสารต้นฉบับ

2. คุณสมบัติอื่น ๆ

 • User Management เป็นฟังก์ชั่นที่จัดการสิทธิและความปลอดภัยในการใช้ระบบ
 • Data Management เพื่อให้กำหนดข้อมูลพื้นฐาน สำหรับผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ Admin
 • หน้าจอการทำงานในลักษณะของ Web Based Application ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • สามารถทำงานด้วย Mobile Application (Android, IPAD,etc)
 • รายการข้อมูล หรือ รายงาน สามารถ Export ข้อมูลออกในลักษณะ Excel File ได้ทันที

3. Hardware / Server

 • MS SQL Database 2008 และ Standard Edition ขึ้นไป
 • Window 2005 Server และ .NET Framework 2.0 ขึ้นไป

4. Cloud Computing Service

 • ให้บริการบน Cloud Computing Service ในลักษณะการใช้บริการรายเดือน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุน Server ขอให้มีเพียง Internet Connection ก็สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime).
 • ให้บริการขาย License เพื่อใช้ติดตั้งที่ Server ขององค์กรได้  

*** สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ rewadee@mensabiz.com ****


Last Modified: December 12, 2017, 05:12 PM
  Copyright @2014 Mensa Business & Solution Company Limited. All Rights Reserved.