MIDAS-BUDGET (Budgeting Management System)  
MIDAS-BUDGET

Budgeting Management System
(ระบบบริหารงบประมาณ)
 


ระบบบริหารงานงบประมาณ เป็นระบบที่ใช้ในการจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงานทั้งแผนรายได้และแผนค่าใช้จ่าย มีขั้นตอนการอนุมัติแผน การปรับเพิ่มโอนย้ายงบประมาณระหว่างปี และสามารถเปรียบเทียบกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้ ทำให้ทราบงบประมาณคงเหลือของแต่ละรหัสค่าใช้จ่ายได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นการบันทึกผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส หรือ รายปีได้ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับแผนการใช้งบประมาณได้

ระบบบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- การวางแผนงบประมาณประจำปี เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร จัดทำแผนงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และสามารถ Review และ Approve ได้ตามลำดับขั้น ก่อนที่จะเร่ิมใช้งบประมาณจริง  ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระบุรหัสงบประมาณ ในการกำหนดรายการรายได้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับเลขที่บัญชีแยกประเภททั่วไปได้

- การเพิ่ม โอนย้ายงบประมาณระหว่างปี สำหรับกรณีที่มีการเพิ่มลดปรับโอนงบประมาณระหว่างปี

- การเบิกจ่ายงบประมาณ  เมื่อภาพรวมงบประมาณขององค์กรได้รับอนุมัติแล้ว สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจริงโดยการตั้งเรื่องเพื่อตรวจสอบกับจำนวนงบประมาณคงเหลือ ว่าเพียงพอต่อการเบิกจ่ายหรือไม่

- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน/ไตรมาส/ปี  หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร สามารถบันทึกรายงานผลการดำเนินงานต่าง  ๆของหน่วยงานตนเองเข้าสู่ระบบได้
Last Modified: January 31, 2014, 11:02 AM
  Copyright @2014 Mensa Business & Solution Company Limited. All Rights Reserved.