Cloud Computing Service  
Cloud Computing Service

Cloud computing คืออะไร

Cloud computing Service คือการนำเอาระบบสารสนเทศขององค์กร ไปติดตั้งบนอินเตอร์เนท โดยมีผู้ให้บริการ (Service Provider) เป็นผู้จัดเตรียม ดูแล ทรัพยากร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทั้งหมด โดยมีการให้บริการ 2 ประเภทคือ

Software as a Service (SaaS) - บริการให้เช่าใช้งาน Application ผ่านเครือข่าย Cloud Computing

 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้จากทุกที
 • ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องจัดหาและบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network) ระบบปฏิบัติการ (OS) และเครื่องแม่ข่ายผู้ให้บริการ (Server) ด้วยตนเอง
 • ผู้ใช้บริการเสียค่าบริการตามการใช้งานจริง (Pay per Used) โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน/รายปี
 • ระบบที่มีให้บริการแล้วได้แก่ ระบบ MIDAS-ERP Online, MIDAS-CMIO พรบ Online, MIDAS-FM Freight Forwarder System On-Line เป็นต้น

Infrastructure as a Service (IaaS) - บริการให้เช่าใช้งานเครือข่ายข้อมูลบน Cloud Computing

 • ผู้ใช้บริการสามารถสร้างระบบเครือข่ายข้อมูลและคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
 • ผู้ใช้บริการไม่ตำเป็นต้องจัดหาและบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายผู้ให้บริการ (Server) และแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Storage) ด้วยตนเอง

IT.jpgIT2.jpg


ประโยชน์ของ Cloud Computing

 • Reduce IT Infrastructure Cost ประหยัดการลงทุนเรื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มืออาชีพเป็นผู้ดำเนินการแทน
 • New System Fastly Installation สามารถใช้ระบบใหม่ได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว
 • Resource Allocation ตัดปัญหาเรื่องการดูแลระบบสารสนเทศ
 • Expense Control เปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures) ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (Operating Expenditures)
 • Level of Security Control กำหนดระดับการควบคุมความปลอดภัยได้

Cloud และ Web Hosting ต่างกันอย่างไร

Cloud Computing Web Hosting
Dedicated Virtual Server เป็นการทำงานในลักษณะของ Virtual Server โดยมีผู้ใช้งานเพียงองค์กรเดียวสำหรับแต่ละ Server Share Virtual Server ทำงานในลักษณะของการ Share Server ให้กับหลายๆ องค์กร ภายใต้ Server เดียวกัน
Dedicated CPU, Memory มี CPU และ Memory เฉพาะ Server Share CPU, Memory สำหรับทุกองค์กรให้ใช้งานร่วมกัน
บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยมีการควบคุม Security ระดับสูงสุด บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่าย


Last Modified: October 16, 2021, 03:03 PM
  Copyright @2014 Mensa Business & Solution Company Limited. All Rights Reserved.