Support  
Support Service

Helpdesk and Issue Management

All received issues from clients, we will track detail under the Issue Number. MensaBiz internal system will help to follow-up, clear and coordinates as soon as position เรามีทีม Helpdesk Support Team เพื่อรับเรื่องบริการจากลูกค้าโดยบันทึกข้อมูลที่รับเรื่องต่าง ๆ ไว้ที่ระบบบริหารงานลูกค้าของ MensaBiz  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการให้บริการและประสานงานกับลูกค้าจนกว่าเสร็จสิ้น

สามารถติดต่อทีมงาน Support ได้ที่ 
helpdesk@mensabiz.com
หรือ โทรศัพท์: 02-6308885-6 ต่อ 17

ico_Helpdesk.jpg

Warranty Service การให้บริการรับประกันงาน

Standard warranty period of every projects are 6 months which we will monitor the smoothly of process. If found any defect, we sill solve the problem under SLA-(Service Level Agreement) lead time.
เราให้บริการรับประกันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการตั้งแต่ 3-6 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อระบบ Go-Live แล้วสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และแก้ไขปัญหาให้ภายใต้เวลาที่กำหนด

Maintenance Service การให้บริการบำรุงรักษา

After the end of warranty period, MensaBiz will service for M/A client’s. the average of fee is 15-18% of project cost.
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน เราจะให้บริการบำรุงรักษาระบบ โดยให้บริการในส่วนของการแก้ไขปัญหาเนื่องจากโปรแกรมผิดพลาด (Defect and Error) และบริการปรับปรุงโปรแกรมให้ใช้งานสะดวกมากขึ้น(Enhncement)  แต่กรณีที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมโมดูล เพิ่มกระบวนการทำงาน เป็นความต้องการใหม่ (New Requirment) จะต้องประเมินระยะเวลาและเงินลงทุนและขออนุมัติงบประมาณใหม่ทั้งหมด


Last Modified: January 31, 2014, 12:13 PM
  Copyright @2014 Mensa Business & Solution Company Limited. All Rights Reserved.